lv | en

Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI) Privātuma politika

Mēs esam apņēmušies aizsargāt Jūsu personas datu privātumu un ievērot konfidencialitāti. Šajā Privātuma politikā esam vispārīgi aprakstījuši, kādus datus mēs varam iegūt par Jums, kā mēs tos izmantosim, kā arī sniegsim informāciju par Jūsu tiesībām un to, kā Jūs varat sazināties ar mums. Šī Privātuma politika nosaka un definē mūsu personas datu aizsardzības vadlīnijas.

Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas vai kļūstot par mūsu klientu vai sadarbības partneri, Jūs esat izlasījuši šo mūsu privātuma politiku un esat akceptējuši tās noteikumus.

Tā kā mēs nemitīgi attīstām, pilnveidojam un dažādojam mūsu sniegtos pakalpojumus, tad dažreiz mums ir nepieciešams veikt grozījumus mūsu Privātuma politikā. Mūsu tīmekļa vietnē tiks publicētas arī visas izmaiņas mūsu Privātuma politikā.

Tāpat lūdzam ņemt vērā, ka papildus nosacījumi un informācija par personas datu apstrādi var būt iekļauta arī starp Jums un Latvijas Organiskās sintēzes institūtu noslēgtajā sadarbības, darba vai jebkurā citā savstarpēji noslēgtajā līgumā.

DEFINĪCIJAS:

GDPR /VDAR - Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula);

personas dati - jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, kuras dati tiek apstrādāti saskaņā ar šo Privātuma politiku, GDPR un piemērojamiem tiesību aktiem;

apstrāde - jebkura ar personas datiem veikta darbība vai darbību kopums (piemēram, vākšana, reģistrācija, glabāšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, dzēšana u.c.);

pārzinis - Jūsu datu pārzinis ir Latvijas Organiskās sintēzes institūts (t. sk. tās struktūrvienības, meitas uzņēmumi vai nodibinājumi. Piem. Organiskās sintēzes institūta fonds), kam esat iesniedzis savus personas datus vai kas ieguvis Jūsu datus, un kas viens pats vai kopīgi ar citām juridiskām vai fiziskām personām nosaka Jūsu personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus;

apstrādātājs - ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura OSI vārdā apstrādā Jūsu Personas datus;

OSI - Atvasināta publiska persona “Latvijas Organiskās sintēzes institūts” (turpmāk arī – OSI, mēs, mūsu, mums);

trešā persona - ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai struktūra, kura nav datu subjekts, pārzinis, apstrādātājs un personas, kuras OSI vai apstrādātāja tiešā pakļautībā ir pilnvarotas apstrādāt personas datus.

1. DATU PĀRZINIS

Atvasināta publiska persona “Latvijas Organiskās sintēzes institūts”.

Latvijas Organiskās sintēzes institūts ir valsts zinātniskais institūts, kas veic pētījumus farmakoloģijā, organiskajā ķīmijā, molekulārajā bioloģijā un bioorganiskajā ķīmijā.

Mūsu institūtu raksturo inovatīva organiskās ķīmijas un farmakoloģijas akadēmiskās pētniecības sasniegumu apvienošana ar kompetenci medicīnas ķīmijas pielietojamās pētniecības uzdevumu risināšanā, lai sniegtu būtisku ieguldījumu zinātnes attīstībā un sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanā.

2. KĀDOS GADĪJUMOS ŠĪ PRIVĀTUMA POLITIKA TIEK PIEMĒROTA?

Šī Privātuma politika tiek piemērota, ja Jūs izmantojat, esat izmantojis vai esat paudis nodomu vai interesi izmantot OSI pakalpojumus, sadarboties (t.sk. pildīt darba pienākumus) ar mums, apmeklēt mūsu iestādi un mūsu rīkotos pasākumus. Tā attiecas arī uz gadījumiem, kad jūs esat netieši saistīts ar kādu pakalpojumu vai sadarbības līgumu. Tāpat tā attiecas uz gadījumiem, kad mūsu attiecības ir nodibinātas vēl pirms šīs Privātuma politikas stāšanās spēkā, kā arī, ja Jūs esat sniedzis un/vai OSI iegūst Jūsu Personas datus.

3. KĀDUS PERSONAS DATUS MĒS APSTRĀDĀJAM UN KĀPĒC?

Mēs apstrādājam Jūsu Personas datus, ievērojot GDPR noteikumus, tiesību aktu prasības un šo Privātuma politiku, un tikai un vienīgi atbilstoši iepriekš nodefinētiem leģitīmiem mērķiem, tai skaitā:

 • Drošības, mantisko interešu apdraudējuma novēršanas un citu būtisku mūsu un Jūsu vai trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšanai

Mēs veicam savas iestādes un teritorijas videonovērošanu un apstrādājam Jūsu Personas datus, gan Jūsu personiskās, gan mūsu darbinieku, klientu drošības un īpašuma aizsardzības nolūkos. Videonovērošana tiek veikta pēc striktiem drošības un privātuma noteikumiem, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas un aprīkojumu. Apmeklējot iestādi, Jums var prasīt reģistrēties apmeklētāju žurnālā un pierādīt savu identitāti, norādīt apmeklējuma mērķi vai iemeslu.

Personas datu kategorijas (piemērs)

Juridiskais pamats

Biometrijas dati (sejas attēls), atrašanās vieta un laiks

Vārds, uzvārds, paraksts, identitātes pārbaude

Mūsu leģitīmā (likumīgā) interese un vitālo interešu, tostarp veselības un dzīvības, aizsardzība

 • Līgumu noslēgšanai un līguma izpildei

Lai noslēgtu līgumu un izpildītu nolīgto, mums, visticamāk, būs nepieciešama informācija par klientu/sadarbības partneru pārstāvjiem. Ja līgums tiek slēgts ar fiziskām personām, tad mums būs nepieciešams Jūs identificēt, saņemt saziņas un deklarētās dzīvesvietas adreses, bankas konta numuru, uz kuru veikt samaksu, ja tāda paredzēta attiecīgajā līgumā.

Personas datu kategorijas (piemērs)

Juridiskais pamats

Vārds, uzvārds, kontaktinformācija, personas kods, deklarētā un faktiskā dzīvesvietas adrese,  bankas konta numurs, saimnieciskās darbības veicēja apliecības numurs u.c.

Līgumattiecības (līguma noslēgšanai un izpildei) un mūsu leģitīmā (likumīgā) interese

 • Sadarbības veicināšanai un darbības uzlabošanai

Lai informētu savus klientus/sadarbības partnerus par mūsu darbības izmaiņām, uzlabojumiem u.tml., mums ir nepieciešama pilnvērtīga saziņa ar klientu/sadarbības partneri, tāpēc mums var būt nepieciešama informācija par klienta vai sadarbības partnera kontaktpersonu.

Personas datu kategorijas (piemērs)

Juridiskais pamats

Vārds, uzvārds, kontakttālrunis, elektroniskais pasts.

Mūsu leģitīmā interese

 • sodāmības pārbaudei

Publisko iepirkumu likumā noteiktos gadījumos, rīkojot publiskus iepirkumus, mums ir pienākums pārbaudīt, vai attiecīgais pretendents, tā valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīta par vainīgu vai tai nav piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par kādu no Publisko iepirkumu likumā minētajiem noziedzīgiem nodarījumiem.

Personas datu kategorijas (piemērs)

Juridiskais pamats

Vārds, uzvārds, noziedzīgu nodarījumu konstatēšanas fakts

Juridisks pienākums (likumā noteikts)

 • Pretendentu atlasei publiskos iepirkumos

Lai izvērtētu pretendentus un mēs uzticētu pasūtījumu pretendentam, kurš piesaista kvalificētus un pakalpojumam nepieciešamus speciālistus, rīkojot publiskos iepirkumus, tiek ievākta informācija par kontaktpersonu, kā arī atsevišķās iepirkumu procedūrās tiek prasīta informācija par pakalpojumu vai būvdarbu izpildē piesaistāmo speciālistu (fizisko personu). Arī Publisko iepirkumu likums un citi tiesību akti nosaka valsts iestādēm pienākumu būt maksimāli efektīvām un izvēlēties labāko un atbilstošāko piedāvājumu. Kontaktpersona nepieciešama saziņai iepirkuma procedūras ietvaros un atsevišķu paziņojumu nosūtīšanai. Tāpat mēs apstrādājam Jūsu Personas datus kā potenciālā sadarbības partnera darbinieka/pārstāvja/paraksttiesīgās Personas datus, lai veidotu sadarbību (piem., saņemot piedāvājumus mūsu konkursos).

Personas datu kategorijas (piemērs)

Juridiskais pamats

Vārds, uzvārds, līdzšinējā pieredze, izglītība, profesionālā kvalifikācija u.c. līdzīga informācija

Mūsu leģitīma interese un Juridisks pienākums (likumā noteikts)

 • Ienākošai-izejošai korespondencei

Lai organizētu iestādes lietvedību, mēs reģistrējam gan Jūsu ienākošās, gan mūsu izejošās vēstules. Arī tiesību akti nosaka mums pienākumu, sniegt Jums atbildes, ja tādas esiet pieprasījuši. Ja adresāts ir fiziska persona, tad Personas dati tiks saglabāti mūsu lietvedības sistēmā.

Personas datu kategorijas (piemērs)

Juridiskais pamats

Vārds, uzvārds, adrese

Mūsu leģitīma interese un Juridisks pienākums (likumā noteikts)

 • Publicitātes un vēsturiskā mantojuma saglabāšanai

Publicitātes un vēsturiskā mantojuma saglabāšanas nolūkā mēs varam apstrādāt, t.sk., publicēt bildes, video u.tml. materiālus no mūsu rīkotajiem publiskajiem un darba pasākumiem.

Personas datu kategorijas (piemērs)

Juridiskais pamats

Personas attēls fotogrāfijās un video ierakstos

Mūsu leģitīma interese

 • Darbā pieņemšana vai prakse

Lai administrētu darbā pieņemšanas procesu, lai izvērtētu Jūsu pieteikumu un dzīves gājumu, iepriekšējo darba pieredzi un izglītību, to atbilstību amata prasībām, kā arī lai ar Jums sazinātos, Mēs varam apstrādāt Jūsu Personas datus.

Iesniedzot pieteikumu, Jūs paši variet izvēlēties, kādus Personas datus gribat sniegt un kādā apmērā. Dažos gadījumos mēs varam lūgt papildinformāciju vai sagatavot jau norādāmās informācijas standartu. Jūs esat atbildīgs par sniegtās personīgās informācijas derīgumu un patiesumu. Izvērtējot pieteikumu, mēs apstrādāsim Personas datus, kas ietverti CV un pieteikuma vēstulē. Ja būsiet sniedzis informāciju, kas nav nepieciešama atlases procesam, šo informāciju neņemsim vērā.

Atcerieties – Jūs nevarēsiet piedalīties atlases procesā gadījumā, ja izvēlēsieties nesniegt savus Personas datus, kas mums ir nepieciešami kandidāta atbilstības izvērtēšanai.

Personas datu kategorijas (piemērs)

Juridiskais pamats

Vārds, uzvārds, kontaktinformācija, adrese, līdzšinējā darba pieredze, izglītība, kursi, sertifikāti u.tml.

Tava piekrišana (iesniedzot dzīves gājumu un pieteikumu izsludinātajai vakancei)

Mūsu leģitīma interese

 • Dažādu pētījumu nodrošināšanai

Kā zinātnes institūts, mēs veicam dažādus pētījumus, t.sk. sabiedrības vajadzībām. Pētījumu ietvaros dati tiek anonimizēti vai pseidonimizēti, lai vēl vairāk aizsargātu Jūsu personas datus.

Personas datu kategorijas (piemērs)

Juridiskais pamats

Vārds, uzvārds, kontaktinformācija, adrese u.c.

Piekrišana, Mūsu leģitīma interese, Zinātnes vajadzībām.

 • Organiskās sintēzes institūta fonda ziedojumiem

Veicot ziedojumu, Ziedojuma procesa ietvaros, mums kļūst pieejami Jūsu personas dati (piem. vārds, uzvārds, bankas konts). Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus mēs nododam platformas īpašniekam – licenzētai maksājumu iestādei Maksekeskus AS.

Ja Organiskās sintēzes institūts lemj tā mājas lapā publicēt lielāko ziedotāju sarakstu, tad Jums būs tiesības izvēlēties, vai Jūsu vārds, uzvārds un ziedojuma summa tiek publicēta. Ja Jūs šādu piekrišanu nesniegsiet, tad tiks izdarīta norāde “Anonīms ziedotājs”.

Personas datu kategorijas (piemērs)

Juridiskais pamats

Vārds, uzvārds, personas kods, bankas konta numurs

Līgumattiecības (ziedojuma nosūtīšana un saņemšana), Juridiskais pienākums, piekrišana

Jūsu datus, kas attiecas uz veiktajiem ziedojumiem, mēs uzglabājam tik ilgi, cik tas nepieciešams grāmatvedības vajadzībām saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Personas Datus, kurus Jūs piekrītat publicēt Fonda mājaslapā, mēs apstrādāsim neierobežotu laiku. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu Jūsu Personas datu publicēšanai.

 • Sīkdatnes

Mēs izmantojam sīkdatnes nolūkā iegūt informāciju par to, kā Jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni. Sīkdatnes mums ļauj nodrošināt un uzlabot tīmekļa vietnes tehnisko funkcionalitāti. Iegūtā informācija nesatur datus, kas mums ļautu Jūs identificēt kā individuālu fizisku personu.

 • Citos normatīvajos aktos noteikto prasību izpildei

Savā darbībā mums jāizpilda arī grāmatvedību regulējošo normatīvo aktu, Arhīva likuma un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Juridiskais pamats Personas datu apstrādei šajos gadījumos būs juridiska pienākuma izpilde.

4. NO KĀDIEM AVOTIEM MĒS VARAM SAŅEMT PERSONAS DATUS?

 • galvenokārt mēs iegūstam Personu datus no pašas personas, uz kuru šie dati attiecas, t.i., savstarpēja līguma slēgšanas vai cita veida sadarbības procesā, arī gadījumos, kad Jūs iesniedzat mums kādu iesniegumu, e-pastu, u.tml.;

 • no videonovērošana ierakstiem, ja Jūs apmeklējat mūsu iestādi vai teritoriju.

 • ja līgums tiek slēgts ar trešo personu un tā ir norādījusi Jūs kā kontaktpersonu vai ar objektu saistīto personu, vai iesniegusi dokumentus, kurā Jūsu Personas dati ir atspoguļoti. Gadījumos, kad mums šādā veidā tiek sniegta informācija par Jums, mēs pieprasām, lai Jūs tiktu iepazīstināts ar OSI Privātuma politiku;

 • no mūsu datu Apstrādātājiem, kas Jūsu Personas datus ievāc ar Jūsu piekrišanu vai pamatojoties uz kādu citu tiesisku pamatu, piem. pētījuma vajadzībām.

5. KAM MĒS NODODAM PERSONAS DATUS?

Datus mēs apstrādājam atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem, Līgumiem un GDPR un nodrošinām, lai Personas datiem varētu piekļūt tikai personas, kam ir tiesisks pamats šādai piekļuvei.

Personas dati var tikt nodoti:

 • mūsu darbiniekiem vai tieši pilnvarotajām personām, kurām tas nepieciešams darba pienākumu izpildei;

 • Personas datu Apstrādātājiem atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā (piemēram, datu bāzes, lietvedības un IT sistēmas tehniskais uzturētājs, finanšu vadības konsultanti, auditori, drošības pakalpojumu sniedzējs, videonovērošanas kameru uzturētājs, publicitātes pasākumu tehniskajiem sadarbības partneriem (foto/video) un citas personas, kuras ir saistītas ar pakalpojumu sniegšanu mums);

 • valsts un pašvaldības iestādēm tiesību aktos noteiktos gadījumos, (piemēram, tiesībsargājošās iestādes, zvērināti tiesu izpildītāji, pašvaldības, nodokļu pārvaldes, tiesas, uzraudzības iestādes, struktūrfondus uzraugošās iestādes);

 • trešajām personām, pirms tam rūpīgi izvērtējot, vai šādai Personas datu nodošanai ir atbilstošs tiesiskais pamats, piemēram, parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzēji, tiesas, ārpustiesas strīdu risināšanas iestādes, maksātnespējas administratori, trešās personas, kuras uztur reģistrus (piemēram, parādnieku reģistri, kredītinformācijas biroji u.c.).

6. PERSONAS DATU NODOŠANA ĀRPUS EIROPAS SAVIENĪBAS UN EIROPAS EKONOMISKĀS ZONAS (ES/EEZ)

Mēs veicam Personas datu apstrādi tikai ES/EEZ ietvaros. Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, ja tam ir tiesisks pamatojums, piemēram, lai izpildītu juridisku pienākumu, noslēgtu vai izpildītu līgumu, mūsu leģitīmās intereses vai saskaņā ar Jūsu piekrišanu. Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt tikai tad, ir veikti pienācīgi drošības pasākumi.

7. GLABĀŠANAS TERMIŅI

Personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem Personas datu apstrādes mērķiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām. Izvērtējot Personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ievērojam saistošo tiesību aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, Jūsu norādījumus, kā arī mūsu leģitīmās intereses.

Personas datus mēs glabājam pēc iespējas īsāku termiņu. Ja Jūsu Personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos drošā veidā dzēsīsim vai iznīcināsim.

Daži no izplatītākajiem Personas datu vispārīgajiem uzglabāšanas termiņiem:

 • Iepirkumi. Jūsu Personas datus kā pretendenta vai pretendenta - juridiskas personas piedāvājumā ietvertos fiziskas Personas datus uzglabā 10 gadus pēc līguma darbības termiņa beigām.

 • Darbā pieņemšana vai prakse. Jūsu Personas datus uzglabā papīra un digitālā formātā. Datu uzglabāšanas laikposms nav ilgāks par 3 mēnešiem pēc tam, kad slēgta attiecīgā vakance.

 • Publicitāte. Jūsu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru vai e-pasta adresi uzglabāsim līdz pasākuma beigām. Jūsu attēlu (fotoattēlu vai video) no pasākumiem/aktivitātēm uzglabāsim 5 gadus pēc pasākuma norises datuma.

 • Rēķini. Jūsu Personas datus uzglabā 10 gadus pēc rēķina izrakstīšanas/saņemšanas.

 • Līgumsaistību izpilde. Personu dati tiek uzglabāti tik ilgi, līdz līgums tiek izpildīts un nav cita tiesiska pamata datus uzglabāt pēc līgumsaistību beigšanās.

 • Personas datus, kas jāuzglabā, lai izpildītu tiesību aktu prasības, mēs glabāsim saskaņā ar attiecīgo tiesību aktu noteikumiem, piemēram, likumā Par grāmatvedību ir noteikts, ka attaisnojuma dokumenti jāglabā līdz dienai, kad tie nepieciešami, lai konstatētu katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekotu tā norisei, bet ne mazāk kā 5 gadus;

 • lai nodrošinātu datu atjaunošanu, mēs glabāsim Personas datus rezerves kopijās līdz brīdim, kamēr tiks izveidots minimālais jaunāku rezerves kopiju skaits, lai iepriekšējās rezerves kopijas varētu izdzēst;

 •  lai pierādītu savu saistību izpildi, mēs glabāsim Personas datus saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktiem prasījumu noilgumu termiņiem - 10 gadi Civillikumā, 3 gadi Komerclikumā un citiem termiņiem, ņemot vērā arī Civilprocesa likumā noteiktos termiņus prasību celšanai.

 •  Video novērošanas rezultātā iegūtos datus mēs glabāsim 1 kalendāro mēnesi, lai atklātu iespējamos noziedzīgos nodarījumus, ja tādi būs notikuši. Videonovērošanas ieraksti var tikt uzglabāti ilgāk, ja tie nepieciešami kā pierādījumi kādā tiesiskajā procesā.

Personas datu uzglabāšanas termiņi var atšķirties no vispārīgajiem uzglabāšanas termiņiem, ja tam ir leģitīms mērķis, piem., tiesvedības procesa vai iespējamās prasības celšanas laikā Personas dati var tikt saglabāti ilgāk nekā noteikts šajos glabāšanas termiņos.

8. KĀ MĒS AIZSARGĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?

Lai pasargātu Jūsu Personas datus no nesankcionētas piekļuves, neatļautas Apstrādes, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas, mēs nodrošinām un regulāri pārskatām un uzlabojam Personas datu aizsardzības pasākumus. Lai to īstenotu, mēs pielietojam mūsdienīgas tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, piemēram, atbilstošu datorsistēmu izvēle un konfigurācija, un piekļuves ierobežošana šādām sistēmām, datnēm un objektiem.

Tomēr, mēs rekomendējam Jums ievērot vispārējos datorsistēmu un interneta lietošanas drošības noteikumus, kā arī Jūsu privāto datu (it īpaši personu apliecinošo dokumentu) aizsardzības un glabāšanas prasības. Mēs neuzņemsimies atbildību par nesankcionētu piekļuvi Jūsu Personas datiem un/vai Personas datu zudumu, ja tas noticis Jūsu vainas vai nolaidības dēļ.

9. KĀDAS IR JŪSU TIESĪBAS PERSONAS DATU APSTRĀDĒ?

Mēs vēlamies nodrošināt, lai Jūsu Personas datu Apstrāde ir godīga un pārredzama un tiktu īstenotas saskaņā ar tiesību aktiem Jums noteiktās tiesības, tāpēc Jums ir tiesības:

 • piekļūt saviem datiem – Jums ir tiesības iegūt no mums informāciju par to, vai mēs apstrādājam Jūsu Personas datus un gadījumos, kad tā ir, piekļūt saviem Personas datiem;

 • labot savus datus – Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs izlabojam nepareizus Personas datus. Ja ir notikušas izmaiņas Personas datos, kurus Jūs esat mums snieguši, piemēram, izmaiņas personas kodā, saziņas adresē, telefona numura vai e-pasta maiņa, u.c., lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos Personas datu apstrādes nolūkus;

 • dzēst savus datus – zināmos apstākļos Jums var būt tiesības uz savu Personas datu dzēšanu; šīs tiesības nav spēkā tad, ja apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu vārda un informācijas brīvību, lai pildītu likumā noteiktās prasības vai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;

 • noteiktos gadījumos personīgi saņemt vai nosūtīt savus personas datus citam uzņēmumam (šīs tiesības sauc par tiesībām uz datu pārnešanu). Šīs tiesības attiecas uz gadījumiem, kad Personas datu apstrādes pamatā ir Jūsu piekrišana vai līgums, kā arī tad, kad apstrāde notiek automatizēti;

 • atsaukt piekrišanu - ciktāl mēs apstrādājam Jūsu Personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā sazinoties ar mums atsaukt savu piekrišanu Personas datu apstrādei;

 • ierobežot savu datu apstrādi – noteiktos gadījumos Jums ir tiesības ierobežot savu Personas datu apstrādi;

 • iebilst pret savu datu apstrādi – Jums ir tiesības iebilst pret to, ka mēs apstrādājam Jūsu Personas datus. Tas attiecas uz gadījumiem, kad Personas datu apstrādes pamatā ir mūsu vai trešās personas leģitīmās intereses;

 • Lai īstenotu minētās tiesības, lūdzu, iesniedz mums vai Datu aizsardzības speciālistam rakstisku pieprasījumu (kontaktinformācija minēta Privātuma politikas noslēgumā).

Gadījumā, ja Jūs uzskatāt, ka mēs neapstrādājam Personas datus atbilstoši piemērojamai likumdošanai, Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā (http://www.dvi.gov.lv).

10. NOTEIKUMI DATU APSTRĀDĀTĀJIEM UN SADARBĪBAS PARTNERIEM

Ja Jūs esat viens no mūsu Apstrādātājiem vai sadarbības partneriem, kura rīcībā saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu vai darba uzdevumu nonāk Personas dati, tad Jums ir jāievēro noteikumi par Personas datu apstrādi. Šie noteikumi ir spēkā arī pēc līguma vai darba uzdevuma izbeigšanās.

Papildus līgumā un GDPR noteiktajiem nosacījumiem par Personas datu apstrādi un konfidencialitāti, jebkuram mūsu Apstrādātājam un sadarbības partnerim, kurš saņem vai ir saņēmis Personas datus no mums jāievēro, ka:

 • Personas datu apstrāde var notikt tikai atbilstoši līguma/darba uzdevuma priekšmetam, nepārsniedzot pilnvaras un apjomu, kas nepieciešams attiecīgā uzdevuma izpildei;

 • aizliegta jebkura Apstrāde, kas nav tieši atļauta līgumā/darba uzdevumā;

 • pārziņa vārdā Apstrādātāja veiktās Apstrādes mērķis ir izpildīt attiecīgo līgumu, kura ietvaros Apstrādātājs darbojas;

 • Apstrādātājs/sadarbības partneris Personas datus drīkst apstrādāt tikai Pārziņa vārdā un saskaņā ar tā norādēm;

 • Personas dati netiek pārsūtīti trešajām personām vai nodoti ārpus ES bez tiesiska pamata;

 • ja Pārzinis Apstrādātājam pieprasa informāciju par drošības līdzekļiem, dokumentāciju vai cita veida informāciju saistībā ar to, kā Apstrādātājs Apstrādā Personas datus, atbilde sniedzama ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža, ja vien objektīvi ir iespējams informāciju iesniegt šādā termiņā;

 • Apstrādātājs nekavējoties, bet ne ilgāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā paziņo Pārzinim par Apstrādes pārkāpumiem, ja vien objektīvi ir iespējams informāciju iesniegt šādā termiņā;

 • Apstrādātājs apņemas saviem produktiem un pakalpojumiem nodrošināt augstu drošības līmeni. Apstrādātājs nodrošina drošības līmeni, izmantojot organizatoriskus, tehniskus un fiziskus drošības līdzekļus saskaņā ar prasībām par informācijas drošības līdzekļiem, kas minētas GDPR 32. Pantā.

11. IZMAIŅAS MŪSU PROVĀTUMA POLITIKĀ

Mēs regulāri pārskatām savu Privātuma politiku. Šī Privātuma politika ir atjaunināta 2023. gada 24.novembrī.

12. KONTAKTINFORMĀCIJA

Ja Jums rodas kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi vai par šo privātuma politiku, lūdzam, sazināties ar mums.

APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Aizkraukles 21, Rīga, LV-1006, LATVIJA
Tel. +371 20245517
Datu aizsardzības speciālists:
E-pasts: oskars@datudrosiba.com